Årets 5#Cup åpner neste helg, søndag 15. november, i Sandneshallen. Forbundsstyret har i forberedelsene til årets cup gjort noen endringer som alle deltakere og arrangører må vite om.

Før vi satte i gang fjorårets 5#Cup gjennomførte vi en høring på reglementet. Dette ble sendt til arrangørklubber og til forbundets tekniske komité (TK). Det ble ikke innført endringer til fjorårets gjennomføring. I løpet av sesongen mottok imidlertid forbundsstyret innspill til endringer både fra TK og fra arrangørklubber. Det er disse innspillene forbundsstyret nå har behandlet. Vi redegjør under for de endringer forbundsstyret har vedtatt å innføre. I tillegg kommenterer vi de innspill som ble levert til behandling, men som styret ikke har vedtatt. Vi takker uansett for alle innspill, som alle hadde til formål å gjøre stevnene våre bedre, noen kan vi kanskje iverksette på et senere tidspunkt.

5#Cupen vil i 2020-21 gjennomføres på følgende måte:

Det konkurreres i øvelsene ørret presisjon, ørret lengde og sammenlagt. Dokumentet ”Konkurranseregler og gjennomføringsform for Norgescupen i fluekasting” gjelder også for 5#Cupen. Med følgende unntak: a) i tillegg til finale på 6 i klasser der det deltar 12 eller flere utøvere, gjennomføres det også finaler på 3 i klasser der det deltar 3-11 utøvere; b) i ørret presisjon gis det poeng ut i fra der flua blir liggende i ro; c) det gjennomføres kun én omgang i ørret lengde (én i innledende runde, og én i finalen); og d) tid i begge øvelser er 4 minutter.

Først bør alle merke seg at det er konkurransereglene og gjennomføringsformen på Norgescupen, vedtatt på NCFs forbundsting i år, som danner grunnlaget også for 5#Cupen. Det betyr eksempelvis at fluespesifikasjonen for ørret presisjon, er lik i 5#Cupen, som i Norgescupen. Dette ble også foreslått av TK, og tatt til følge. Endringen med innføring av finaler i Norgescupen, ble godt mottatt denne sesongen. Tilsvarende innføring i 5#Cupen ble foreslått av TK, som også i sitt forslag ønsket å utvide dette, slik at utøvere også i de klasser, som normalt er under 12 utøvere, kan få erfaring med høyere spenningsnivå og finalenerver. Begrunnelse for å ha finaler er som kjent todelt; utøverne får verdifull erfaring som blir nyttig i mesterskapssammenheng, og det er et forsøk på å gjøre konkurransene mer attraktive for de som måtte være våre publikummere. Forbundsstyret vedtok gjennomføring av finaler, og med en utvidelse. Også de klasser med 3-11 utøvere skal få kaste finale på 3 på årets cup. Dette vil selvsagt øke gjennomføringstiden på stevnene, kanskje opp mot 2 timer (der hvor det kastes 6 i en herrefinale og 3 i dame- og veteranklassen i begge øvelser). For å begrense omfanget vil det ikke kastes to runder pr. omgang i ørret lengde, men kun gjennomføres én runde (én i innledende runde og én i finalen). Dette også fordi vi innendørs ikke har vindforhold som gjør forholdene ulike for kasterne.

Teknisk komité hadde flere forslag som gikk på å tilpasse 5#Cupen slik at den i større grad likner utendørsstevnene. Det ene forslaget var å innføre vann i senter-ringen på ørret presisjon, samt sette kastetid for begge øvelser lik kastetid utendørs. Forbundsstyret er positive til ideen om å gjøre innendørsstevnene så like utendørs som mulig. Argumentasjonen for det, er treningslære-prinsippet om spesifisitet; at all trening bør ligge så tett opptil konkurransesituasjonen som mulig, for å få best utbytte av treningen. Selv om 5#Cupen er en egen cup, blir den av de fleste utøvere brukt som trening frem mot utendørssesongen og de internasjonale mesterskapene. For å få vann i senter-ringen var tanken å benytte vannskåler tilsvarende de som brukes på castingøvelsen flue presisjon. Forbundsstyret vurderte likevel å ikke innføre dette nå, med følgende begrunnelse; Forbundsstyret tenker at vi i første omgang bør teste ut dette utenfor konkurranse. I tillegg er forbundsstyret usikre på om tiltaket oppfyller formålet om å få konkurransen mer lik utendørskasting; selv med vann i senter-ringen, vil det ikke bli det samme som når hele ringsettet ligger i vann. Flua vil ”oppføre seg” ulikt etter hvor den treffer. Den vil ligge i ro på vannet i senter-ringen, men ikke på 3 og 1. Denne ulikheten bør flere utøvere få erfare og ”kjenne på” før vi eventuelt vurderer å innføre dette. Når det gjelder å ha lik kastetid på øvelsene var hensynet her at ved innføring av finaler utvider vi omfanget på stevnet, utvidelse av kastetid ville økt dette enda mer. I tillegg er det utendørs, i kastetiden, tatt høyde for at vinden kan kreve flere bakkast. Slike forstyrrelser har vi ikke inne. I tillegg vil kasterne, som har 4 min. kastetid innendørs, erfare å måtte kaste raskere, noe som vil være en god vane å ta med ut til våren, i alle fall når det gjelder ørret presisjon. Dersom vi skulle endret kastetid måtte vi også ha nullstilt våre norgesrekorder innendørs.

Forslaget om å inkludere sjøørret- og laks lengde i 5#Cup programmet, valgte forbundsstyret å ikke ta til følge. Dersom noen av årets arrangører ønsker å legge til flere øvelser, som et tillegg til 5#Cupen, vil forbundsstyret være positive til det, men ønsker ikke å innføre en utvidelse på øvelsesprogrammet nå. Hallkapasitet vil også spille inn her, og vi ville ikke kunne gjennomføre disse øvelser i alle haller. I fjor inkluderte forbundet noen castingøvelser på noen av stevnene. Det vil vi også videreføre denne sesongen, men disse holdes utenfor den ordinære 5#Cupen. På samme måte vil man kunne inkludere andre øvelser, om arrangør ønsker det.

Det siste forholdet som forbundsstyret behandlet var hvorvidt øvelsen sammenlagt på enkeltstevner regnes ut på en rettferdig måte – det vil si; at vi har en metode for utregning som likestiller ørret presisjon og ørret lengde på en god nok måte. I dag kåres sammenlagtvinner på enkeltstevner på følgende måte; poengsum fra ørret presisjon adderes med summen av de to lengste kastene i ørret lengde. Forbundsstyret gjorde en grundig utregning der flere metoder ble satt opp mot hverandre; TK foreslo følgende metode; poengsum fra ørret presisjon delt på to, pluss lengste kast i ørret lengde. I tillegg undersøkte vi metoden; poengsum fra ørret presisjon delt på to, pluss lengste kast ørret lengde + 2. Sist nevnte metode ble laget etter en idé om at høyeste mulig poengsum i presisjonsøvelsen er 80 (/2), og kan sidestilles med kast på 38m (+2) i ørret lengde. Norgesrekordene innendørs i hhv. ørret presisjon og ørret lengde er 78p og 37,81m. Imidlertid viste kontrollregning av alle deltakere i herreklassen på alle fjorårets 5#Cup stevner, for alle de tre metodene, at utslagene var minimale. Forbundsstyret konkluderte derfor med at vi beholder dagens utregningsmetode for sammenlagt også på årets 5#Cup.

Vi gjør oppmerksom på at alle regelendringer vil evalueres etter årets 5#Cup. Og vi tar hele tiden imot innspill til forbedringer.

Se informasjonsskriv med fullstendig reglement for 5#Cupen her.

Merk at vi i dette dokument også har tydeliggjort beskrivelsene av utregningsmetodene. Vi bruker nå kun følgende begreper når vi omtaler utregning:

  • Poengsum (poeng i ørret presisjon eller summen av lengder i ørret lengde)
  • Plasseringspoeng (1 plass = 15p, 2 plass = 13p, 3 plass = 11p) osv.

Selv om dette ikke er endret, så ber vi også om at alle er klar over forskjellen på kåring av vinner ørret lengde på enkeltstevner (hvor vinner er den som har det lengste kastet i konkurransen), sammenlagt (hvor man på enkeltstevner adderer poengsum i ørret presisjon med summen av de to lengste kastene i ørret lengde) og sammenlagt ørret lengde for hele 5#Cupen (hvor man adderer de tre høyeste summer av de to lengste kastene oppnådd på enkeltstevner).

Påmelding og informasjon om åpningsstevnet i Sandnes finner du her.

Vi vil selvsagt vurdere koronasituasjonen nøye – vi håper at vi kan gjennomføre stevnet, men må selvsagt ta forbehold om at det er forsvarlig og mulig mht. FHIs anbefalinger og lokale bestemmelser. Dersom du bestiller fly til Sandnes ber vi om at du benytter Idrettspris, da disse reisene, i de aller fleste tilfeller, kan kanselleres kostnadsfritt inntil dagen før avreise. Se mer her.

Dokumentet konkurranseregler og gjennomføringsform for Norgescupen i fluekasting finner du her.