NCFs tilskuddsordninger for medlemsforeninger

Gjeldene fra 02.03.2020

Støtte rekrutterings- og/eller kompetansehevende tiltak

Medlemsforeninger av Norges Castingforbund kan sende forbundet en åpen søknad om tilskudd til tiltak med følgende formål; rekrutterings- og/eller kompetansehevende tiltak, som gjennomføres lokalt i klubb, eller i samarbeid mellom flere klubber.

Det leveres da en kortfattet skriftlig søknad med beskrivelse av:

 1. Type tiltak
 2. Deltagelse, omfang
 3. Budsjett/kostnadsestimat
 4. Søknadssum
 5. Kontaktperson
 6. Foreningens bank kontonummer

NCF vil vurdere søknadene fortløpende. Etter endt tiltak oversendes kort rapport med regnskap vedlagt originalbilag til NCF. Krav uten originalbilag dekkes ikke. Tildelt beløp utbetales så foreningens konto. Overførte midler skal kun benyttes til dekning av faktiske kostnader.

Det benyttes ikke faste satser eller garanterte beløp for tilskudd. Størrelse på tilskudd vil bli vurdert iht. budsjett, type tilskudd, samt samlet tilskudd til aktuell forening/kaster.

Det er ikke satt noen søknadsfrister, men foreningene oppfordres til å levere søknader så tidlig som mulig før det aktuelle tiltak finner sted. Foreningen ved dets styre/leder står som søker, og ev. midler overføres foreningenes bankkonto.

Klubbesøk og aktivitetskonsulent:

NCFs generalsekretær kommer gjerne på klubbesøk. Dette er gratis for klubbene. På klubbesøket kan vi sette fokus på ulike temaer eller spesielle utfordringer i klubbarbeidet, eller ha en mer åpen tilnærming, der vi presenterer Norges Castingforbund, deres medlemsfordeler, og hvor vi setter fokus på deres ønsker og behov i klubbarbeidet. Klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter avtales med generalsekretær.

NCF skal også bistå klubber som ønsker å få hjelp til instruksjon og aktivitetskurs. Tradisjonelt har NCF hatt aktivitetskonsulenter som kan bistå klubber til å holde kurs og instruksjon, lede/delta i samlinger og stevner, holde demo/oppvisning, delta på messer etc. Forbundet vil se nærmere på hvordan dette skal gjøres i 2020. Dette er ikke avklart, men klubber som har ønsker og behov for slike tiltak bes kontakte forbundskontoret.

Alle våre medlemslag kan bruke idrettens avtaler med SAS, Scandic og Hertz. Les mer her (klikk på bildet):

Hall- og baneleie:

Kostnadsdekning hall- eller baneleie til stevner, trening, arrangement, samlinger støttes inntil 50 % av leiebeløpet og inntil kr. 10.000,- pr. medlemsforening pr. år.

Dommere:

Kostnadsdekning reise og overnatting for dommere med lang reisevei, ved stevne. Inntil 100 % av relaterte kostnader for inntil 2 dommere ved det enkelte stevne.

Ved deltakelse på dommerkurs støttes reise etter statens satser/regning, inntil kr. 3.000,- pr. deltager.

Les hvordan du oppretter vista expense bruker her.

Startstøtte nye klubber:

Starttilskudd/-pakke nye foreninger. Innhold etter behov, tilsvarende en verdi på kr. 10.000,-.

Alle overnevnte søknader sendes pr. e-post: gs@castingforbundet.no/ tlf: 924 65 106

Reisestøtte nasjonale stevner :

Dekning av reisekostnader for kastere ved terminfestede, nasjonale stevner gis når:

 • Utøver har gyldig medlemsskapi en klubb tatt opp i NCF.
 • Det kan innvilges inntil 75% av relaterte kostnader og inntil kr. 3.000,-pr. kaster pr. stevne/samling.
 • Reisevei t/r inntil 50 mil: støttes ikke.
 • Reisevei t/r over 50 mil-99 mil: støttes etter kvittering/kjøreregningog opp til kr 500,-
 • Reisevei t/r over 100 mil-150 mil støttes etter kvittering/kjøreregningog opp til kr 750,-
 • Reisevei t/r over 150 mil – hvor man benytter kollektivtransport (Fly) støttes med 75% støtte, inntil kr. 3.000,-.

Det forutsettes at utøver velger rimeligste reisealternativ, og bestiller reise i god tid.Støtteordningen gjelder for reiser i Norge.

Dersom stevnet/samling krever overnatting dekkes 50% av overnattingskostnad. Dette skal avtales med generalsekretær før stevnet.

Det må søkes reisestøtte innen 14 dager etter stevnet/samling har funnet sted. Søknader som sendes inn etter dette vil ikke bli behandlet.

Det søkes støtte via vismaexpense. Les mer her: https://castingforbundet.no/kontaktoss/reise-og-utleggsdekning/

Ved reise med privatbil, søker sjåfør reisestøtte. Passasjerer spesifiseres i søknad, og støttebeløp summeres per passasjerer i bilen.

Veileder for reisestøtte nasjonale stevner:

Reisestøtte int. stevner (ekskl. mesterskap)  

Det kan det søkes om reisestøtte til følgende internasjonale stevner:

 1. a) Fluekaststevner i Sverige og Finland, terminfestet av det svenske og finske castingforbundet.
 2. b) Spey‐O‐Rama, San Francisco – USA og WorldcupI Tokyo
 3. c) Castingstevnerterminfestet av ICSF

Andre stevner kan også godkjennes hvis de vurderes som kvalitetsmessig tilfredsstillende. Dette må i slike tilfeller varsles og bli godkjent av NCF forbundsstyret (skal forhåndgodkjennes). For innvilgelse av søknad ifm. et fluekaststevne forutsettes det at søkes ved behandlingstidspunkt er blant de 8 beste på NCF’srankingliste innen en av de øvelser han/hun skal delta i, eller tas ut ved særskilt vurdering.  Kaster må ha gyldig medlemsskap i en klubb tatt opp i NCF.

Kastere som ønsker å søke om reisetilskudd til internasjonale stevner skal melde ifra om dette til generalsekretær, med kostnadsestimat og stevneinformasjon, i god tid før stevnet. Det kan innvilges tilskudd pr. deltaker/stevne på inntil 50%, og maksimalt kr. 3.000,-til dekning av dokumenterte reise- og overnattingskostnader. Diett dekkes ikke.

Spey-O-Rama og Worldcup i Tokyo, dekkes med inntil kr 5000,-.

Kostnadsdekning internasjonale stevner og samlinger for kastere opp til 25 år. Det kan innvilges inntil 75% av relaterte kostnader og inntil kr. 3.000,-pr. kaster pr. stevne/samling. Inntil kr 5.000,-for SpeyO Rama/World Cup i Tokyo.

OBS! Etter deltakelse, må reiseregning med gyldige kvitteringer leveres i vismaexpenseinnen 14 dager etter stevnet har funnet sted. Søknader som sendes inn etter dette vil ikke bli behandlet.

Les mer om hvordan reiseregningen leveres her.