Begna Flue- og Castingklubb gjennomførte i går sitt koronautsatte årsmøte for 2020. Som ett av de aller første idrettslag i Norge, vedtok de å ta i bruk prøveordningen for enklere lovnorm. Tone Martinsen fortsetter som leder i klubben. Med seg i styret har hun Marit Bergom som nestleder, og Per Willy Janson som styremedlem. Disse tre skal lede klubben med “enklere rammer” å forholde seg til – de håper dette vil gi mer tid til selve aktiviteten.

Det har vært og er fortsatt en viktig kampsak for Norges Castingforbund, at det skal være enklere å drive en kasteklubb. Det må være overkommelig å påta seg et verv og være frivillig i våre klubber. For selv om alle idrettslag i Norge har mye til felles, kan formatet på klubbene være svært forskjellig. Alle idrettslag har én viktig overordnet oppgave; de skal være gode møteplasser, som baseres på gode verdier, og som er trygge og åpne for alle som ønsker å være med. Som tillitsvalgt i et idrettslag er man blant annet ansvarlig for å forvalte klubbøkonomien på en god og forsvarlig måte, og sikre at styrearbeidet er basert på medlemmenes ønsker og behov, uttrykt på klubbens årsmøte. Når klubben fungerer er det kasteaktiviteten og den praktiske gjennomføringen av medlemmenes ønsker og behov som får stå i fokus. Vi mener det er mulig å oppnå dette ambisiøse målet på mange måter, og innenfor ulike rammer, tilpasset formatet på det enkelte idrettslag. Derfor ønsker vi den nye forenklede lovnormen velkommen, fordi den for de mindre idrettslag er mer tilpasset den hverdagen de har å forholde seg til. Det blir rett og slett enklere å drive klubben, men likefullt med ansvarlighet og med fokus på det som er viktig.

“One size fits all kan være helt greit for en solhatt, men er mer problematisk for de som skal drive et idrettslag”.

Begna Flue- og Castingklubb er en klubb med 18 medlemmer, og har en årlig omsetning på godt under kr 15.000,-. Det er likefullt en klubb som påtar seg nasjonale arrangementer, og som alle lesere av denne siden vet – blant annet har to svært aktive kastere – som begge representerer på våre landslag. Leder Tone Martinsen er for eksempel fersk Norgesmester i laks lengde. Med andre ord, Begna Flue- og Castingklubb er ikke bare viktig for det sosiale miljøet som oppstår når medlemmene møtes på Morudstranda camping, men klubben er viktig for hele norsk casting, spesielt i rollen som arrangørklubb.

Leder Tone Martinsen forteller at det er lettere å få frivillige med på å ta i et tak i forbindelse med arrangementer, enn i styrearbeid. Det har vært vanskelig å finne personer som vil påta seg verv i valgkomiteen og i kontrollkomiteen. Frem til nå, har lovnormen for idrettslag vært lik for alle klubber. One size fits all kan være helt greit for en solhatt, men er mer problematisk for de som skal drive et idrettslag. Det har vært vanskelig for Begna FCK å oppfylle alle kravene som stilles i den ordinære lovnormen for idrettslag. Frem til nå kan vi vel si at lovnormen og den praktiske klubbdriften ikke alltid har gått hånd i hånd. Den nye lovnormen derimot, som Begna FCK nå har vedtatt, og som de søker Idrettskretsen for å få ta i bruk – stiller enklere krav til klubbdriften. Egentlig ikke enklere, men mer tilpasset det formatet Begna Flue- og Castingklubb har. Nå teller styret kun tre medlemmer og klubben har ingen valgkomite eller kontrollkomite. Det hviler således et større ansvar på styret og på årsmøtet. Det blir spennende å se om dette vil få positive konsekvenser for aktiviteten i klubben, at rammene for driften nå blir litt enklere.

På årsmøtet deltok fem av klubbens medlemmer. Det er ikke mange, men fem ildsjeler som bryr seg om klubben, representerer tross alt 25% av klubbens medlemmer.

Undertegnede hadde gleden av å være tilstede på årsmøtet, og kunne observere en positiv stemning, og håp om et bedre aktivitetsår i 2021 – koronaen har selvsagt også i Begna vært det største aktivitetshinderet i året som har vært.

Bildet: Deltakere på Begna FCKs årsmøte. Foto: Per Willy Janson.

Vi gratulerer det nyvalgte styret i Begna Flue- og Castingklubb, og gleder oss både til å komme på stevner og kaste med deres medlemmer i året som kommer!

Kasteklubber som har mellom 10 og 75 medlemmer, og en brutto omsetning på under kr 250.000,- kan søke om å få delta i prøveordningen om enklere lovnorm (må vedtas på årsmøte). Har du spørsmål om dette, ta kontakt med forbundskontoret.

Om enklere lovnorm
Enklere lovnorm kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet.

Det vil etter hvert komme krav til årlig rapportering om økonomi og krav om oppfølging fra idrettskretsene.

Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Idrettslag som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Tekst: Marius H. Johannessen / Teksten “Om enklere lovnorm” hentet fra NIF.