Uttakskriterier internasjonale mesterskap fluekasting

Vedtatt 28.02.2020 

Hvordan gjøres uttaket? 

Forbundsstyret oppnevner ved inngangen til ny sesong, en uttakskomité som har i oppgave å gjøre uttak til landslag for de aktuelle internasjonale mesterskap (1). Uttaket skal være basert på gjeldene uttakskriterier. Uttakskomiteen sender sitt uttaksforslag til Forbundsstyret for godkjenning, før det offentliggjøres. Forbundsstyret kan beslutte å redusere uttaket av økonomiske grunner. Dersom dette gjøres, skal alle klasser/øvelser for menn/kvinner reduseres med lik andel utøvere.  

Uttakskomiteen skal bestå av 3 personer, i tillegg til 1 landslagskaptein. Komiteens medlemmer (foruten landslagskaptein) kan ikke selv bli tatt ut til å representere landslag som komiteen tar ut. Landslagskapteinen skal utnevnes på forbundets landslagssamling ved inngangen til ny sesong, og vil være «utøvernes representant» i komiteen. I tilfeller der det er hensiktsmessig, kan det utnevnes landslagskaptein for spesifikke øvelser. I slike tilfeller utvides komiteen. Komiteens medlemmer forutsettes å ha god kjennskap til aktuelle utøvere og kjenne miljøene godt. 

Uttaket skal som hovedregel gjøres direkte ut fra rankinglisten. I overhodeøvelsene benyttes gjeldene ranking. I speyøvelsene gjelder ranking for de tre siste sesonger. Dersom det ikke er gjennomført nasjonale stevner inneværende sesong, gjelder de tre foregående sesonger som grunnlag for rankingen og uttaket. I visse tilfeller kan uttakskomiteen avvike fra rankinglisten dersom det skulle være særskilte grunner (2) til dette. I slike tilfeller skal det leveres en begrunnelse for dette til forbundsstyret, som godkjenner.  

Størrelse på landslagstropp:  

Som utgangspunkt er det ønskelig at flest mulig kastere skal delta i internasjonale stevner. Det kan likevel være begrensninger for antall deltakere i hvert stevne og/eller økonomiske begrensninger, hvorpå følgende skal være veiledende:  

  • Det tas ut 6 utøvere i hver øvelse, på herre/damelaget til Nordisk mesterskap.  
  • Det tas ut 8 utøvere i hver øvelse, på herre/damelaget til VM.  
  • Det tas ut 3 utøvere i hver øvelse i veteranklassen for herre/damelaget til Nordisk og VM. 

Reserve:

Dersom noen må trekke seg fra et mesterskap før avreise, vil 1 person pr klasse, hentes inn som reserve. Utover dette, i de tilfeller der utøver må trekke seg underveis i mesterskap, benytter man de utøvere som allerede er tatt ut i andre øvelser, som reserve til å dekke opp plassene. Hvem som skal ha plassen, bestemmes ut fra rankinglisten.   

Minstekrav:

For å bli tatt ut til å representere på landslag må utøver ha gyldig medlemsskap i idrettslag tatt opp av Norges Castingforbund, og herunder følge antidoping bestemmelsene. Landslagsutøvere skal ha gjennomført e-lærings modulen Ren Utøver.  

 Hvilke øvelser deltar man i:

Man kaster kun de øvelser man ut fra rankinglisten rettmessig skal kaste. Flere øvelser vil kun gjøre seg gjeldende om man hentes inn som reserve. (se pkt. reserve). 

 Når skjer uttaket? 

Forbundet skal så tidlig som mulig informere om dato for uttak til Nordisk/VM, og herunder få informasjon om hvilke stevner som vil gi tellende rankingpoeng før det aktuelle uttak. 

Egenandel:

Deltakelse på Nordisk og VM skal i utgangspunktet være uten egenandel, men kan i noen tilfeller medføre en egenkostnad. Ved Nordisk og VM bestilles som regel reiser samlet fra forbundet. Ved andre internasjonale arrangementer, vil styret beslutte årlig det gjeldende støttebeløp, når tid og sted er fastsatt fra arrangør. Alle kastere bestiller selv reise og opphold, hvor man deretter søker refundert dekningsbeløp fra forbundet. Støttebeløp dekker kun faktiske utgifter. Kvitteringer må leveres.   

Antrekk:

Norges landslag skal til enhver tid kaste i forbundets landslagsdrakt. Generalsekretær sørger for at alle kastere har dette tilgjengelig før start. Pent antrekk ved deltakelse på festmiddag.  

Øvrig reglement:

Kasterne har plikt å opptre sportslig, vennskapelig og rette seg etter de til enhver tid gjeldende regler satt av arrangør. Uenighet/klager skal sendes skriftlig til jury, etter gjeldende tidsfrister. Som landslag skal man opptre som et team og hjelpe hverandre ved behov. Det forventes at kasterne har klar sitt utstyr og ev. hjelpemann i god tid før utøver skal kaste. Usportslig adferd vil kunne medføre sanksjoner. 

Fotnoter/presiseringer:

(1) Forbundsstyret kan oppnevne en uttakskomité for inntil to år av gangen.
(2) Særskilte grunner kan eksempelvis være: utøvere med særlige internasjonale resultater som ikke gjenspeiles i nasjonal ranking, særlige medaljesjanser og/eller særskilte resultater fra siste nasjonale- eller internasjonale stevner og formtropp, hensyn til særskilte hendelser.