Barne- og ungdomskasting

Vi er mange som jobber aktivt med å rekruttere flere barn og unge til kastesporten! Dette er et svært viktig arbeid – ikke minst for sikre kastesporten en fremtid! Som dere vet, er det viktig at de unge kastere som kommer med i våre klubber og inn i vårt miljø, både føler seg velkommen, og at de opplever miljøet som trygt og inkluderende, i tillegg til at de får en spennende ny aktivitet å bli kjent med.

Å legge til rette for aktiviteten – og ”pakke inn” våre casting- og fluekastaktiviteter på en spennende måte for å nå ut til unge kastere, er en stor oppgave i seg selv – her vil vi sette fokus på rammene for aktiviteten; hvordan skaper vi trygge og gode miljøer for barn- og unge i norsk kastesport?

Alle klubber som er medlem i Norges Castingforbund har noen klare rammer for sitt arbeid med barn og unge. Rammene har vi, i kraft av å være del av norsk idrett, og selv om dette bør være kjent stoff, er det lurt å sette av tid til å lese igjennom de mest grunnleggende kjøreregler for å skape en trygg og god barne- og ungdomsidrett.

Les våre grunnleggende rammer for barne- og ungdomsarbeidet:

 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett – se her.
 • Retningslinjer for ungdomsidrett – se her.

Huskeliste for dere som tilrettelegger kasteaktiviteter for barn- og unge:

I norsk idrett har vi noen bestemmelser som gjelder oss alle, og som også skal være nedfelt i deres klubblover; her er en huskeliste over det viktigste:

 • Alle medlemsklubber, som tilrettelegger for barn, må passe på at man har utnevnt en barneidrettsansvarlig. Pass på at dere har gjort det! Denne personen bør ha som oppgave å påse at alle instruktører i klubben er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett, samt med retningslinjer for ungdomsidrett. Sett dette på agendaen i møte med deres instruktører – informer og spre ordet! Heng opp retningslinjene i klubbens lokaler – inkluder det i treneravtalen, om dere har det. Les mer om oppgavene til den barneidrettsansvarlige her.
 • Å ta trenerattesten, er nå obligatorisk for alle trenere i norsk idrett – denne går igjennom de viktigste forhold knyttet det å skape trygge og gode arenaer for barn og unge – les mer om trenerattesten og ta denne her.
 • Kastesporten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Les mer her.
 • Alle barn som ønsker å bli med i norske kasteklubber skal ønskes velkommen med – og de bør da få kaste med det fiskeredskap de selv har, uavhengig om dette er en haspelstang eller fluestang. Å kaste med flue har en vanskelighetsgrad, som gjør at inngangen til kasteglede bør vurderes – kanskje er inngangen for de yngste å kaste med haspel og plugg. NCF oppfordrer alle klubber til å sette kasting i fokus for barn og unge – og ikke spesifisere på gren (fluekasting eller casting) for tidlig.
 • I våre konkurranseregler (for både fluekasting og casting) gjelder som kjent følgende: Norsk idretts bestemmelser om barneidrett gjelder for alle konkurranser og aktiviteter i regi av norsk casting. Forbundsstyret behandler saker ved brudd på bestemmelsen, og sanksjonering er hjemlet i NIFs lov § 11-2.
 • Alle som organiserer aktivitet for barn og unge må ta hensyn til at økonomiske barrierer Husk at i juniorklassen i fluekasting kan man benytte alle typer WF5F flyte snører – dette for å gjøre det enklere for juniorer, og for å senke de økonomiske barrierer det måtte være å konkurrere for unge kastere. Se forbundsstyrets vedtak på dette her.
 • Vi skal legge til rette for at alle som ønsker å kaste finner et tilbud i våre klubber. Dersom dere trenger hjelp til å legge til rette for eller tilpasse aktivitet for paraidrett – ta kontakt med oss i forbundet, eller med din idrettskrets parakontakt – se her. Se også norsk idretts egen nettside om paraidrett – som har mange gode tips og råd i arbeidet med å tilrettelegge for alle. Se her.
 • Norges Castingforbund har støtteordning for rekrutteringsaktiviteter, og vi prioriterer søknader som søker å legger til rette for barn, ungdom og paraidrett. Les mer om alle forbundets støtteordninger her.
 • Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Hvordan rekrutterer vi flere med minoritetsbakgrunn til vår idrett? Vi anbefaler alle våre klubber til å lese NIFs gode nettside om inkludering – der du finner fakta, tips og råd – se her.
 • Ungdomsårene kan være utfordrende – også unge utøvere hos oss i kastesporten kan få utfordringer knyttet til mat, kropp og mental helse. Ungdommene er i en sårbar utviklingsfase, og det hersker mange myter om kosthold, trening og dietter. – les mer på nettsidene til Sunn Idrett her.
 • Hvordan tar du tak i problematikk rundt mobbing og trakassering – dersom det skulle oppstå i din kasteklubb – les mer om dette her.
 • Norges Castingforbund har en egen varslingskanal – les mer her.

Bli inspirert i rekrutteringsarbeidet

Les om da magien inntraff – se her.

Les om å samarbeide med andre for å få flere mer – se her.

Les om vårt samarbeid med Sportsfiskelandslinja på Grong – her.