Personvernerklæring

Norges Castingforbund (NCF), org.nr. 971483962, og herunder Nasjonal Kasteklubb, org.nr. 827860832, er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger som arbeidsgiver, som sentralt organisasjonsledd for norsk casting og norske kasteklubber (medlemsregistre), opplysninger på vår nettside og opplysninger vi mottar ved påmelding til våre stevner og arrangement.

Oppdatert 26.11.2021

NCF tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. NCF er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Generalsekretæren i NCF er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NCF.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger? 

NCF er til for sine medlemsforeninger og medlemmer, noe som innebærer at personopplysninger kommer til å bli brukt for å kunne gjennomføre våre kastestevner og gi god klubboppfølging overfor våre medlemsklubber. For at forbundet skal kunne drive sin virksomhet behandles personopplysninger for ulike formål til vår virksomhet. Det handler eksempelvis om konkurranse- og utdanningsadministrasjon, økonomiske transaksjoner, historikk og statistikk.

NCF er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som skjer ved:

  • Medlemsopplysninger – håndtering av medlemskap i forbundet
  • Personaladministrasjon – persondata knyttet ansatte og frivillige i sentrale verv
  • Administrering av deltakelse på forbundets utdanningsvirksomhet
  • Administrasjon av deltakelse på våre stevner og ved representasjon internasjonalt
  • Behandling av medlemslagenes søknader og tilskudd
  • Oppbevaring av resultater, historiske data og statistikk
  • Informasjon på vår hjemmeside (www.castingforbundet.no)

Medlemsopplysninger

NCF behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for ditt medlemskap og din aktivitet i idretten. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett.

Blant opplysningene som kan behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har i idretten og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet. Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom Min idrett, blir dine opplysninger registrert av idrettslaget eller det organisasjonsleddet du har kontakt med. Fødselsnummeret ditt benyttes for å kunne oppdatere navn, adresse, postnummer, poststed, og kjønn fra Det Sentrale Folkeregisteret. Formålet med innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret er å sikre at dine opplysninger er korrekte og oppdaterte.

Opplysninger om andre

NCF kan også behandle personopplysninger for personer som registreres i idrettens sentrale systemer uten medlemskap. Det kan f.eks. være foresatt eller personer som påtar seg en rolle i idretten som ikke forutsetter medlemskap eller ansettelse. Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom Min idrett, blir dine opplysninger registrert av idrettslaget eller det organisasjonsleddet du har din kontakt med. Fødselsnummeret ditt benyttes for å kunne oppdatere navn, adresse, postnummer, poststed, og kjønn fra Det Sentrale Folkeregisteret.

Påmelding på kastestevner

Påmelding på NCFs stevner skjer gjennom Isonen, som er knyttet til NIFs overordnede medlemsdatabase for idretten.

Nettsiden og sosiale medier

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev med aktuelle nyhetssaker og viktig informasjon fra NCF. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. Det er kun din e-postadresse vi registrerer og som vi oppbevarer så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev.

Til utsendelse av nyhetsbrev benyttes WordPress.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene ved å klikke på «Meld meg av nyhetsbrev» nederst i nyhetsbrevene du mottar fra oss. Din e-postadresse vil da umiddelbart bli slettet fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. E-postadressen vil også slettes dersom vi får tilbakemelding om at den ikke lenger er aktiv.

Informasjonskapsler på NCFs nettside

På NCF sin nettsider finnes ulike digitale annonser. Annonseplattformen leveres av Dynamic Elements Markets AS og deres underleverandør Adnuntius AS. Informasjon om bruken av annonser, lagres i informasjonskapsler på tilsvarende måte som ved bruk av våre nettsider. Informasjonskapselen slettes automatisk etter 30 dager og formålet er å kunne generere statistikk over besøk på annonseplattformen. Lagring og bruk av informasjonskapslene krever at den besøkende er informert og har akseptert dette. Du kan enkelt gå inn å godta/avslå bruk av informasjonskapsler på annonseplattformen her:

http://delivery.adnuntius.com/consent?noCookies=YEShttp://delivery.adnuntius.com/consent?noCookies=NO

Mer detaljert informasjon om hva som lagres i informasjonskapslene kan du lese her.

Personaladministrasjon – persondata knyttet ansatte og frivillige i sentrale verv

NCF behandler personopplysninger for å kunne utøve nødvendig personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, ferie/fravær, opplysninger om pårørende, utdannelse og stilling.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle ansettelsesavtalen med den enkelte.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos NCF. Visse opplysninger vil oppbevares i en periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet i henhold til det som er påkrevd av regnskapslovens oppbevaringsplikt. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling, med mindre vedkommende blir ansatt.

NCF behandler også personopplysninger om frivillige som har styre og komité verv i forbundet. Disse opplysningene håndteres på samme måte som data knyttet forbundets ansatte.

Avidentifisering og sletting

NCF beholder dine personopplysninger så lenge det trengs for de formålene som opplysningene er samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter. Dette betyr at NCF oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav om oppbevaringstid i lover og forskrifter. Oppbevaringsforpliktelsene vil variere i henhold til ulik lovgivning, også etter at ens aktive forhold til idretten er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger. Før personopplysninger blir slettet vil det også være aktuelt å lagre disse i pseudonymisert form for at idretten skal kunne bruke basisopplysninger som f.eks. kjønn, fødselsdato, poststed og idrett som grunnlag for statistisk analyse av f.eks. medlemsutvikling og frafall eller utvikling/endring i tillitsvalgte over tid.

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med forskrift, samt EUs personvernforordning somgjelder som norsk lov. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene.

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger NCF foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i NCFs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Dette gjelder f.eks personopplysninger registrert i konkurranseaktivitet. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i begrensning av personopplysninger

Dersom NCF behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at NCF skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

NCF skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. NCF skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

Trekke samtykke

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. NCF vil da slette dine personopplysninger med mindre NCF har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller i henhold til andre lovhjemler. Når du trekker ditt samtykke innebærer det at ditt forhold til idretten avsluttes, og at f.eks. roller og verv du har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer eller NIFs overholdelse av personvernregelverket kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på datatilsynet

Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

LES OM PERSONVERN I IDRETTEN HER (klikk på bildet):

Har du spørsmål?

Ta kontakt med NCFs generalsekretær Kathrine Strand Hammond – gs@castingforbundet.no / tlf: 924 65 106