Norges Castingforbund inviterer til stiftelsesmøte for Nasjonal Kasteklubb mandag 14. juni. Endelig vil det bli mulig for kastere i hele landet å bli medlem av en kasteklubb. Formålet med klubben er å få enda flere kastere med i vår idrett, bli del av vårt miljø og til å delta på våre stevner – og på sikt håper vi at den nasjonale klubben vil bidra til at det stiftes flere lokale kasteklubber, der det i dag ikke eksisterer noe aktivitetstilbud.

Forbundet har lenge arbeidet med ideen om å opprette en nasjonal klubb. På forbundstinget i 2019 ble det vedtatt at forbundet skulle stifte “Norges Casting og Fluekastforening”. Man måtte imidlertid vente på Idrettstinget, som senere på året vedtok en prøveordning – som gir særforbund i norsk idrett mulighet til å stifte nasjonale klubber. Vedtaket kom sammen med muligheten for kasteklubber (med en rekke krav) å søke enklere lovnorm. Noe flere av våre klubber har benyttet seg av. Det har imidlertid tatt noe tid før ordningen for nasjonale klubber har fått sin form og juridiske rammer. Norges castingforbund er nå et av de aller første særforbund ut, for å ta i bruk ordningen – i første omgang gjelder ordningen frem til 2023, da den skal evalueres. Vi går nå foran for å prøve dette – og vi håper at det vil rekruttere flere med – tidligere og lengere!

Forbundsstyret har i vinter arbeidet for å lage et rammeverk for klubben, dette vil legges frem på stiftelsesmøtet – det foreslås at klubben får navnet Nasjonal Kasteklubb – her skal det være det plass til alle – om du vil drive med casting, fluekasting eller surfcasting.

Det er et viktig poeng for NCF at denne nasjonale klubben ikke skal gå på bekostning av våre etablerte klubber – de lokale klubbene vil fortsatt være de viktigste arenaer for oss – i arbeidet for å utvikle kastesporten – vi håper imidlertid at Nasjonal Kasteklubb kan bli et godt supplement – som vil bidra til enda flere finner veien inn i kastesporten!

Dette vil bli foreslått som formålsparagraf for Nasjonal Kasteklubb:

Idrettslagets formål er å tilrettelegge for at personer som ikke har en tilhørighet til en lokal kasteklubb skal kunne ha en tilknytning til kastesport (fluekasting, casting og surfcasting) organisert av Norges Castingforbund. Medlemskap i idrettslaget skal gi mulighet for deltakelse i konkurranser organisert av NCF, i det omfang forbundet tillater. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All kasteaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Begrunnelse for opprettelse av nasjonal kasteklubb

Det finnes kun en fremtid for kastesporten, om vi klarer å synliggjøre oss, og gjøre oss attraktive for flere og nye medlemmer.

I vår langtidsplan Kastesporten vil! – vedtatt på årets forbundsting, er også ett av de fire overordnede strategier for vår målsetting om Flere med – tidligere og lenger at NCF oppretter en nasjonal kasteklubb. I strategidokumentet heter det: Kastesporten skal bli mer tilgjengelig ved at det er enkelt å melde seg inn i kasteklubb, uansett hvor du bor i landet – NCF skal opprette en nasjonal kasteklubb.

Det er mange grunner til at det både er spennende og formålstjenlig for oss å danne en nasjonal klubb. Medlemsutviklingen i norsk casting er negativ; vi er nå kun 1100 medlemmer, og hvor aktive konkurransekastere er enda færre. Rammebetingelsene for kastesporten svekkes betydelig når utviklingen er nedadgående. Det finnes kun en fremtid for kastesporten, om vi klarer å synliggjøre oss, og gjøre oss attraktive for flere og nye medlemmer. Det er derfor helt nødvendig å prøve ut nye måter for å knytte til oss nye kastere på – invitere dem med inn i våre miljøer og eksponere flere for vår flotte sport.

Vi vet at vi i dag har mange enkeltstående kastere som ikke har en naturlig klubb å tilhøre, da våre etablerte klubber ikke har stor geografisk spredning i landet. Det synes også å være vanskelig, på nye steder, å ha store nok miljøer til å etablere tradisjonelle klubber, fordi det er en administrativ terskel for å starte opp og drive et idrettslag. Vi har også mange miljøer som driver kurs og aktiviteter, der mange deltar, men få blir introdusert for å bli medlem av en lokal klubb.

NCF søker samarbeid med aktive kastemiljøer i arbeidet

I arbeidet med å synliggjøre, drive frem og utvikle Nasjonal kasteklubb vil NCF samarbeide med flere etablerte aktører og miljøer; som kurstilbydere og ulike nettverk for sportsfiskere og kastere. Foreløpig er vi stolte av at KastFlue og Sportsfiske damene vil samarbeide med NCF for å utvikle Nasjonal kasteklubb.

KastFlue er en aktiv tilbyder av kastekurs, og tilbyr fluekastekurs for både nybegynnere og viderekommne. Se mer her. 

Sportsfiske damene skal bli et aktivt miljø for å rekruttere flere kvinner til å begynner å fiske og kaste, og består i dag av et miljø fra flere Facebook-baserte nettverk av kvinnelige sportsfiskere, som vil samarbeide for å få med enda flere.

Nasjonal kasteklubb vil følge lover satt av Norges Idrettsforbund – og vil være en selvstendig klubb. På samme måte som andre klubber – der årsmøtet vil være klubbens høyeste myndighet, men med et oppnevnt styre. Loven for disse nasjonale klubbene i denne prøveordningen er noe annerledes enn for ordinære idrettslag. Dette vil det bli informert om på stiftelsesmøtet.

Det vil i dag sendes ut informasjon om stiftelsesmøtet til alle våre klubber, og alle inviteres herved til digitalt stiftelsesmøte (på Teams) for Nasjonal Kasteklubb mandag 14. juni kl. 18.00. Påmelding gjøres ved å sende en e-post til gs@castingforbundet.no innen 11. juni.

Se invitasjonen til stiftelsesmøtet Her. / Se forslag til Lov for Nasjonal Kasteklubb Her.

Spørsmål kan rettes til Marius H. Johannessen på forbundskontoret – gs@castingforbundet.no / tlf: 91388617