Vedtak fra styremøte 2/17.

Vi øker tilskuddet til de som deltar i World Cup Tokyo, Japan til 5000 kr.

Følgende er foreslått som forslag til Tinget 2017.

Styret ønsker å innføre veteranklasse i fluekasting, og denne klassen gjelder fra 60 år og oppover. Dette innføres i så fall fra og med Norgescup start 2017.

Lag på tre personer som et eget tilbud i NM. Laget skal være klubbavhengig. Laget premieres kun i Allround. Følgende øvelser brukes: Ørret presisjon, Ørret lengde, Sjøørret lengde og Laks lengde.

Kongepokalkriterier.

GS sjekker med flere forbund om hvilke regler de har på dette. Dette tas opp på Tinget.

Vedtak gjort på styremøte 1/17.

Teknisk Komite heretter kaldt TK, skal jobbe etter følgende instruks:

  1. TK er valgt grunnet sin store erfaring og tillit fra styret, og skal gjennom det behandle saker på sin egen erfarings- og vurderingsevnes grunnlag, samt tilliten fra styret.
  2. TK skal ut i fra sine erfaringer, vurdere om reglene er gode nok/dekkende for det område reglene er satt til å gjelde.
  3. TK kan foreslå nye og nødvendige regelendringer for fluekasting, som presenteres for styret til godkjenning.
  4. TK skal behandle innspill av teknisk art fra styret, utøverne og foreninger i fluekasting, og deretter sende sin innstilling til styret.
  5. TK skal levere ett svar som er basert på flertallsgrunnlaget.
  6. TK skal levere en tilbakemelding innen 21 dager.

Nye regler for kjøregodtgjørelse igjen.

Kjøregodtgjørelse 4,10 med skatt av 0,60 øre eller 3,50 uten skatt. NIF går tilbake til 4,10 og betaler skatt for 0,60 øre. Dette er enstemmig vedtatt, og vi følger NIF i deres regler.

NM Fluekasting/Casting

Oslo Sportsfiskere tildeles NM i Fluekasting 27-28/5 på Holmendammen. Følgende øvelser inngår i Kongepokalen for Fluekasting 2017: Ørret presisjon, Sjøørret lengde og Spey 16’/18′

NCF arrangerer NM i Casting 19-20/8 på Ekeberg.

Følgende øvelser inngår i Kongepokalen for Casting 2017: Øv 1, Øv 2, Øv 3, og Øv 5.

Vedtak fra styremøte 4/16.

Jan Ivar Larsen tar tilbake sin jobb som president, og takker Terje for jobben har gjort i Jan Ivar’s fravær.

Kommentarer fra tidligere styremøtereferater. TK bør ha en full instruks.

Vurdere evalueringsskjemaene. Evaluering må vi ha. Deles ut etter siste øvelser, før premieutdelingen. Skjemaene levers arrangør før avreise.

Morudstranda i Valdres er tildelt et stevne i Norges Cup 2017.

Poengfordelingen i rankinglisten justeres til den nye listen f.o.m 2016. Nye tabell justeres inn i 2016, så alle står likt i videre sesong. Tabellen endres og legges på nett.

Kjøregodtgjørelse 4,10 med skatt av 0,30 øre eller 3,80 uten skatt. Det vedtas at vi bruker 3,80 pr km fra og med 18.11.2016

Forslag til FNCF. Dele nordisk mesterskap med fluekasting og casting hver for seg.

Det er enighet om at NCF sender forslag til FNCF om å dele Nordisk Mesterskap i hver sin gren.

Damesamling en langhelg betalt 100 % av NCF. Dette ble enstemmig vedtatt. Det må dog opprettes «kjøreregler/god sportsånd». Det er frivillig for alle å delta, men alle må vise hensyn til hverandre. Det skal også sendes invitasjon til de nordiske land (FNCF). Elin får jobben og kan delegere dette til de hun trenger som hjelpere.

Tinget settes til 23/4 med start kl. 17.00. GS finner sted i Oslo.

Møter for 2017 frem mot Tinget: Styremøte 14 jan. skal avholdes i Tønsberg, og 25. mars avholdes i Sandnes. Ved behov for mer møter, brukes Skype.

Vedtak fra Strategisamlingen 2016.

Internett: Det ble bestemt at vi skal gå for WordPress som plattform.

Facebook: Ved tildeling av stevner, må det også ligge et krav om tilbakemelding av hva som har hendt i løpet av arrangementet. Resultater, bilder, etc. Dette er noe av det som forteller om vår aktivitet, og til sist gir oss penger i «kassa». Det skal også legges ut på vår nettside og Facebook.

Presentasjon: Det er laget en film, som er god, men vi bør utvide med bilder/film av junior og damer. Bruke ev, stillbilder, og få frem snøret.

Stevnearrangement: Kurs i stevnearrangering skal holdes lokalt i foreningene. Kan gjerne samle flere nærliggende foreninger til et og samme kurs.

Klubbutvikler: Hans rapport ble gjennomgått på styremøtet, og det ble vedtatt at NCF forlenger hans engasjement til minst ut 2017.

Utstyr til foreninger: Baneutstyr selges til 50 % rabatt til aktive klubber, som har registrert sine medlemmer i MinIdrett.

Fluekasting: Rankinglistene blir endret til ny tabell fra og med 2016 sesongen. Coaching er tillatt under lengde og spey øvelser, men fortsatt ikke under presisjonsøvelsen.

Casting: Noen få endringer i casting er gjort. Fortom spiss i øvelse 1 er endret til max. 0,55mm i tykkelse. Fluesnøre i øvelse 2 er endret lengde til min 13,5 meter i stedet for 15 meter minimum. Tiden i øvelse 8 er satt ned fra 10 min til 8 min.

GS skal ikke stille som sekretær i alle stevner. Unntak er som sekretær i nye foreninger som skal ha stevner, da legges dette inn som en praktisk del av arrangementskurset. Utover dette skal GS ev. stille som sekretær på NM arrangert av NCF, samt internasjonale arrangementer.

Alle kurs må innrapporteres til NIF via NCF. Det er utrolig viktig at foreningene rapporterer både kurs og annen virksomhet i foreningen, da dette gir grunnlag for å søke midler året etterpå.

Tilskuddsordninger: Halleie er fortsatt 50%, men totalbeløpet pr år er endret til 15.000 pr forening.

Reisestøtten til USA ble tatt opp, og tilskudd for Spey-O-Rama økes til inntil 5000,00 kr pr. utøver.

Se forøvrig tilskuddsordninger som ligger på vår nettside.

Generalforsamling i ICSF.Det ble vedtatt at NCF skal fremme et forslag til ICSF om at de regjerende verdensmestre skal kunne delta med wildcard. Disse kommer da i tillegg til kvoten på 8 pers. pr. øvelse. De følgende skal reise til møtet: Jan Ivar og Thorgeir.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 3 i 2016:

Det blir ikke tilbakeført Åpen klasse. Det vil være: herrer, damer, junior gutter og junior jenter. Det skal være 8 kastere i seedet gruppe.De 6 beste i kvalifiseringen går til finale. De 6 beste i kvalifiseringen går til finale. Startrekkefølgen i finalen er omvendt av resultatene i kvalifiseringen, dvs. beste kaster i kvalifiseringen avslutter finalerunden. Det kreves minimum 12 deltakere for at det skal avholdes finale, med unntak av Spey øvelsene hvor det holdes finale uansett antall deltagere. Hvis flere har lik poengsum på 6 plass, går alle med lik poengsum til finalen. Hvis damer eller junior har så gode resultater at de skulle vært i finalen for herrer, kaster disse i tillegg til herrene, da de ikke skal gå på bekostning av herrekasterne. De kjemper da om premien for beste resultat uansett klasse. De får også beste premie i sin klasse. Omkast gjelder Kongepokal og eventuelt andre kombinasjoner av øvelser. Omkastene vil kun gjelde ved utregning til disse kombinasjoner, hvis det er poenglikheter. Av de kombinerte øvelser, vil det bli omkast i laveste nummer av øvelsene som er i kombinasjonen. Det skal kastes vanlig innledende runder i alle øvelser, med finaler i de klasser det er tilstrekkelig med deltagere. Damer eller juniorer kommer i tillegg til finaleuttaket (6 personer) i herrer, hvis de har resultater som er tilsvarende gode (damene inklusive utregningsfaktoren). Damene skal ha en utregningsfaktor pålydende 1,15 for lengdeøvelsene i alle premierte kombinasjoner. Hvis dette gjør at de kommer opp på en plass blant de seks beste i herre klassen, går de til finalen i tillegg til herre og eventuelt junior utøverne.De ganger da arrangør har lagt baner i begge retninger, og det er mulig å velge baneretning, skal dette gjøres minst ett minutt før foregående kaster har avsluttet sin kasting. Er det to baner i begge retninger, må utøverne bli enige seg imellom hvilken retning de skal kaste. Blir de ikke enige, må de kaste samme retning som foregående par. Deltakerne kan ikke bytte utstyr når tiden løper (bortsett fra flue og fortom). Ved materialbrekkasje (stang, snelle, skjøt fluesnøre/skyteline) stoppes tiden, slik at den delen av utstyret som er defekt kan byttes ut. Brudd på fortom eller flue, regnes ikke som materialbrekkasje. Unntaket er hvis fluen knekker (øyet sitter igjen på fortom eller busten forsvinner,) da skal dommer stoppe tiden og pålegge kaster å sette på en ny flue. Hvis dommer forlanger flueskifte, skal tiden stoppes. Dette gjøres for at dommer lettere skal kunne se fluens nedslag. Et gyldig kast må være avlevert innenfor angitt tidsgrense. Hvis snøre ryker ved skjøt holding/fluesnøre, stoppes tiden på lik linje med brudd av stang.

Rankinglistene skal oppdateres etter gammel modell.

Det er nå vedtatt i styret at rankingsystemet er grunnet mange tilbakemeldinger, lagt tilbake til “gammelt” system, og vil bli oppdatert i henhold til dette ut året. Det nye systemet vil ikke tre i kraft før starten av 5#Cup 2017. Hovedgrunnen for dette er årets VM i fluekasting, og at det skal være like store muligheter for alle til å kvalifisere seg. Differansene ble veldig avgjørende i Spey øvelsene.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 2 i 2016:

Det presiseres fra styret at saken er følgende: Omkast gjelder kun Kongepokal og eventuelt andre kombinasjoner av øvelser. Omkastene vil kun gjelde ved utregning til disse kombinasjoner, hvis det er poenglikheter. Da vil omkast bli gjort i den rangerte rekkefølge av øvelsene, hvor Ørret presisjon er øvelse 1, Ørret lengde er øvelse 2, osv. Av de kombinerte øvelser, vil det bli omkast i laveste nummer av øvelsene som er i kombinasjonen. Det skal kastes vanlig innledende runder i alle øvelser, med finaler i de klasser det er tilstrekkelig med deltagere. Damer eller juniorer tar ikke en plass i ranking klasse i forhold til Kongepokal eller tilsvarende premier. De gis poeng etter plassen de oppnår. Dette gjelder i presisjonen, og for lengdeøvelsene gis en utregningsfaktor pålydende 1,15 for damene. Hvis dette gjør at de kommer opp på en plass blant de seks beste i herre klassen, går de til finalen, men ikke på bekostning av herre utøverne. Det vil fortsatt være seks utøvere fra herre klassen i finalen, da denne utregnes for øvelsen også. Om damer eller juniorer skal komme med i denne gruppen, må de kaste så godt at de er innenfor de seks beste, og kjemper om beste kaster vinner uansett klasse.

Styret vedtar å bruke det systemet som er naturlig i følge av tidligere vedtak. Gamle lister beholdes, og ikke “oppdateres” etter nye tabeller.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 1 i 2016:

Alle snører som brukes i 5# cup og Norges Cup i øvelsene Ørret presisjon og Ørret lengde, skal være lasermerket med produsent, type og klasse (SA ED WF 5 F). Dette er i første omgang en nasjonal regel, men er sendt til ICSF for godkjenning internasjonalt.

Dommerområdet skal avsperres med sperreband, så dommere kan jobbe “fritt”. Ingen skal være så nær at de kan påvirke dommeravgjørelser.

Protester under et arrangement, kan legges inn av alle lagkapteiner eller utøvere, på lik linje med det som brukes i casting. Frist for innlevering av protest, er 30 minutter etter øvelses slutt. (Protester: Enhver deltaker har rett til å protestere på dommeravgjørelser, men ikke under øvelsen. Protesten skal, så snart øvelsesresultatet foreligger, leveres skriftlig via trener/leder til stevneledelsen. Protesten må leveres innen 30 min. etter at den har blitt tilkjennegitt.)

Alle disse vedtak gjelder fra og med starten av Norges Cup 2016.

Det ble vedtatt å søke etter en klubbutvikler som et prøveprosjekt for 2016. Det blir enten en 100 % stilling eller 2 x 50 % fordelt på nordlige del av Norge og sørlige del av Norge.

Styret vedtok at beste utøver uansett klasse skal vinne premien i Herre klasse. Dette gjelder kun hvis det er brukt riktig type utstyr i forhold til herre klasse.

Omkastregler for Kongepokal:

Casting:

Avhengig av om det er en kombinasjon eller enkeltøvelse i årets valg av Kongepokaløvelse, vil følgende regel brukes i forhold til omkast.

Ved presisjon, vil det være omkast på tid, Ved lengdeøvelse vil det være sammenlagt de to lengste kast. Øvelsesvalget vil være i forhold til laveste øvelses tall. (Øv. 1 – Øv. 2, osv.)

Fluekasting:

Avhengig av om det er en kombinasjon eller enkeltøvelse i årets valg av Kongepokaløvelse, vil følgende regel brukes i forhold til omkast.

Ved presisjon. Vil det være omkast på tid. Ved lengdeøvelse vil det være sammenlagt de to lengste kast. Ved fortsatt poenglikhet, vil kast nummer tre bli gjeldende. Øvelsesvalget vil være i forhold til første gjennomførte øvelse. (Ørret presisjon – Ørret lengde – Sjøørret lengde – Laks lengde – Spey 15,1´- Spey 18/16´).

NM i Fluekasting er lagt til Sandnes. Sandnes Flycasting søkte om å få avholde NM i Fluekasting, og deres anlegg skal renses opp via nedhugging av trær, og ryddes så det skal være mulig å arrangere et NM inklusive Spey øvelsene. Vi ser med spenning frem til dette NM, som vil være et av få som ikke har gått på Holmendammen i Oslo. Tiden er fortsatt 27 – 29 mai.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 5 i 2015:

Seedet gruppe er de 8 beste på den til enhver tid oppdaterte rankingliste i hver øvelse.

Trekningen om startrekkefølgen, gjøres i forhold til de ulike deltagergrupper. (Herrer, seedet, damer og junior).

Kastetiden skal være 4 minutter sammenhengende i lengdeøvelsene. Ved to baner, skal det være to minutter på ytre bane og to minutter på indre bane. Det er maksimum 30 sekunder til å bytte bane. Dommer kan eventuelt starte kastere før, hvis de er klare. Dette gjelder alle klasser.

Der hvor der er praktisk mulig, legges bane begge veier. Kaster(e) bestemmer kaste-retning før foregående kaster(e) er ferdig. Overdommer bestemmer retning, hvis det er uenighet mellom to kastere.

Medalje skal deles ut i alle klasser, uavhengig av antall deltagere. Det deles ut gull, sølv og bronse, så langt det er deltagere.

Rankinglisten gjøres om til en annen poengberegning. Vedtaket er poeng 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Det betyr at alle får ett poeng for deltagelse. Dette gjelder alle stevner i både Norges Cup og 5# Cup. Dette gjelder også alle klasser. Dette skal gjelde fra sesong 2016 inkl. Kristiansand 5# Cup, desember 2015. Dette betyr at NM og avslutningen i 5# Cup, ikke har andre poengfordelinger enn resterende stevner. Styret anser NM som så attraktivt med tanke på Kongepokal og NM seier, at det ikke skulle være grunnlag for ytterligere “fristelser”. En poengtabell vil også være mer rettferdig, da alle får de samme poengene uansett hvor de deltar.

Det er enighet om at de 6/8 beste i henhold til rankinglisten, tas ut i hver øvelse og klasse. Ved frafall rykker neste (kun 7/9) på listen opp og tar dennes plass. Det er kun en reserve i hver øvelse og klasse. Etter dette fylles det opp med de som allerede er uttatt. Rankinglisten er tellende for alle uttak. Rankingliste skal bestå av Norges Cup siste sesong, 5# Cup og Norges Cup inneværende sesong. Uttak beregnes etter de fire beste plasseringer gjennom perioden. Det gjelder kun de tre beste i speystevner. I Norges Cup og 5″ Cup, beregnes de tre beste stevner. Det beregnes kun etter plasspoeng, ikke konkurransescore. Ved poenglikhet teller flest førsteplasser, deretter andreplasser, osv.

Følgende “handikap” for kvinner er vedtatt: Det settes en faktor på 1,15 som et startpunkt for lengdeøvelsene. For casting skal det lages en liste basert på verdensrekorder og differansen mellom kvinner og menn, og ut fra dette lages det en omregningsfaktor.

I øvelse Sjøørret lengde reduseres vekten på fluesnøret til maksimum 24 gram. Maksimum diameter skal være 2 mm. Enhver del av snøret (inkl. front og baktapering, tip) som overstiger 1 mm i diameter inkluderes i klump-vekten. Det skal være flytesnøre. Dette forslag skal videresendes til ICSF flycasting commition for internasjonal godkjenning. Dette vil gjelde tidligst fra 1/1-2017, grunnet behandlingstiden i ICSF, og at det er VM i Fluekasting i år. NCF kan ikke sette en nasjonal regel som setter våre utøvere i en dårligere posisjon enn andre deltagere.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 4 i 2015:

Fordeling av øvelser til Kongepokal for 2016:

Fluekasting: Ørret presisjon og Ørret lengde teller for 2016

Casting: Øvelse 3 haspel Arenberg og øvelse 5 haspel enhånds lengde teller for 2016

Styrevedtak som ble gjort under strategisamlingen nov. 2014.
Fluekasteøvelsene:
Fra og med 2015 sesongen skal de tre beste i alle øvelser, kontrolleres i alle stevner. Dette er uansett om snørene er merket eller ikke.
For lengdekast øvelsene skal det gjennomføres 2 runder x 2 minutter, med banebytte ved omgang skifte. Alle kaster 2 minutter, og neste omgang starter fra første deltager og gir nye 2 minutter til kasting. Da skal de aktuelle kastere benytte motsatt bane av hva de hadde i første runde. Damer og juniorer skal kaste i 4 minutter sammenhengende, uten baneskifte.
NCF´s årsmøte skal avholdes sammen med to stevner som tidligere. Vi skal ha casting stevne på søndag, og Fluekastestevne på lørdag, med Årsmøte på lørdag ettermiddag, slik som tidligere. Møtet og stevnene skal foregå 11. og 12. april. NCF dekker reiseutgifter kun til de som også stiller i hallen, som deltagere eller hjelpemannskap ved casting stevnet på søndag.
FNCF´s årsmøte: Norges representanter vil være Ronny og Thorgeir
ICSF´s årsmøte: Norges representanter vil være Ronny og Thorgeir
Det er ikke vedtatt noen endring i forhold til tilskuddene som kan søkes for 2015. Alle takster er som for 2014, og finnes på forsiden under punktet “Tilskudd”.
Sette uttakkriterier for deltagere som skal utenlands.
GS skal sette opp en kravspesifikasjon i forhold til resultat som må oppnås før en utøver er aktuell å sende utenlands på int. arrangementer. Dette gjelder både fluekasting og casting. Samtidig må de utøverne som tas ut, stille i de grener som NCF pålegger i henhold til uttak. Dette gjelder også eventuelle oppsatte samlinger før større konkurranser. Det er lagleders ansvar å sette opp disse samlingene.

Styrevedtak etter 5# cup i Valdres.
Styret har etter en god diskusjonsrunde på mail, fattet et vedtak i forhold feilen som ble gjort under 5# Cup i Valdres. Deltagerne kan ikke sette rekorder, og dermed er de underkjent. Alle resultater står i forhold til plasseringer og plass siffer i allround.
Styrevedtak på styremøte 1-2015

Sak 11/15 Kontroll mål fluesnøre SAED WF5 F

Det er ønskelig med flere målte snører. Forespørre klubbene om å måle snører de bruker i dag, og sende resultatet til GS. Type tabell godkjennes med et større antall snøre testet. Maks tillegg skal være 0,05 mm. Tillatt med inntil 3 punkter som er over maks begrensningen.